Pomysłodawcą oraz współrealizatorem projektu jest "Domena" Nieruchomości Arnold Lis

 

Projekt inwestycyjny: UZDROWISKO MILANÓWEK

 

    Program zakłada wybudowanie kompleksu medyczno-wypoczynkowego Uzdrowisko-Milanówek na terenie Zespołu Willowego Turczynek oraz adaptację i renowację istniejących budynków. Tężnie mogłyby powstać na terenach okolicznych, niezabudowanych działek.

 

Uzdrowisko - Milanówek może być uzdrowiskiem „termalnym”,  a projekt dopuszcza możliwość wykorzystania energii geotermalnej dla potrzeb uzdrowiska, a nawet miasta.

 

Uzdrowisko Milanówek to także centrum wypoczynkowe dla rodzin i turystów zaopatrzone w kompleks konferencyjno - gastronomiczny, spa, basen, itp. 

 

Aby zrealizować każdy projekt inwestycyjny potrzebne jest pozyskanie środków. Nasz model biznesowy przewiduje kilka scenariuszy i możliwości pozyskania niezbędnego kapitału (uwzględniających przede wszystkim interesy miasta i jego mieszkańców).

 

Kilka możliwych źródeł finansowania nie oznacza wyboru jednego z nich. Najbardziej prawdopodobny
(i rekomendowany) scenariusz zakłada pozyskanie prywatnego inwestora, który zależnie od sytuacji będzie mógł wspomagać się innymi formami pozyskania kapitału opisanymi poniżej.

 

Źródła pozyskania kapitału:

1) Inicjatywa obywatelska – sposób finansowania najbardziej pożądany, jak również najtrudniejszy do zrealizowania. Zakłada     powołanie spółki celowej, w której cześć udziałów posiadaliby mieszkańcy Milanówka i okolic. Tym samym miasto pozyska     część kapitału na realizowanie inwestycji (od wpłat udziałowców), a mieszkańcy-udziałowcy staną się współwłaścicielami     inwestycji. Byłby to precedensowy ruch obywatelski, który spotkałby się z poparciem mediów i prasy co mogłoby sprzyjać     realizacji projektu. Nawet niewielka skala „dofinansowania” od strony mieszkańców może przyczynić się do wielkiego     sukcesu marketingowego.

2) Emisja obligacji – miasto aby pozyskać kapitał może wyemitować własne obligacje, które byłyby oferowane w pierwszej     kolejności swoim mieszkańcom, którzy otrzymaliby możliwość lokowania środków na dużo atrakcyjniejszych warunkach     niż te oferowane przez lokaty bankowe.

3) Kapitał wniesiony przez Prywatnego Inwestora - może to być partner instytucjonalny, prywatny bądź fundusz     inwestycyjny. Z punktu widzenia inwestora projekt jest godny rozważenia ponieważ partner rozmów jest wiarygodny –     miasto – Milanówek.

4) Dotacje z UE – wykorzystanie źródeł termalnych zalicza się do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), na które przeznaczone     są wysokie dotacje z Unii (w celu ograniczenia wydzielania dwutlenku węgla podczas emisji cieplnych zgodnie z zapisami     „Protokołu z Kioto”).

5) Wkład własny na inwestycje miasto może posiąść w wyniku realizacji pierwszych dwóch scenariuszy.

 

Partnerem merytorycznym projektu jest spółka Norton Kancelarie Finansowe sp. z o. o.  reprezentowana przez:        

 

                                                                                                                                        LOGO

    

                                                                                                                                    

   

                                                                                                                                   

 

     Łukasz Hajduk,

                                                                                                                                        Dyrektor Działu Analiz,

                                                                                                                                        Norton Kancelarie Finansowe

 

POMYSŁODAWCĄ PROJEKTU JEST:

 

                                                   LOGO

 

 

                                                                                                                                        Arnold Lis,

                                                                                                                                        Nieruchomości Domena Milanówek,

                                                                                                                                        Prezes Klubu Przedsiębiorców Lokalnych

                                                                                                                                        Business Club Polska